Events

  • Featured Events
  • Calendar View
  • List View
December 2017
3 Sun
11:00am – 12:15pm
Sunday Worship & Fellowship
11:00am – 12:15pm
7 Thu
6:15am – 7:00am
Prayer Meeting
6:15am – 7:00am
10 Sun
11:00am – 12:15pm
Sunday Worship & Fellowship
11:00am – 12:15pm
14 Thu
6:15am – 7:00am
Prayer Meeting
6:15am – 7:00am
16 Sat
7:00pm – 9:00pm
Youth Group Christmas Party
7:00pm – 9:00pm
17 Sun
11:00am – 12:15pm
Sunday Worship & Fellowship
11:00am – 12:15pm
17 Sun
12:30pm – 2:30pm
Congregational Meeting & Christmas Potluck Meal
12:30pm – 2:30pm
21 Thu
6:15am – 7:00am
Prayer Meeting
6:15am – 7:00am
24 Sun
11:00am – 12:15pm
Sunday Worship & Fellowship
11:00am – 12:15pm
28 Thu
6:15am – 7:00am
Prayer Meeting
6:15am – 7:00am
31 Sun
11:00am – 12:15pm
Sunday Worship & Fellowship
11:00am – 12:15pm
January 2018
4 Thu
6:15am – 7:00am
Prayer Meeting
6:15am – 7:00am
7 Sun
11:00am – 12:15pm
Sunday Worship & Fellowship
11:00am – 12:15pm
11 Thu
6:15am – 7:00am
Prayer Meeting
6:15am – 7:00am
14 Sun
11:00am – 12:15pm
Sunday Worship & Fellowship
11:00am – 12:15pm
18 Thu
6:15am – 7:00am
Prayer Meeting
6:15am – 7:00am
21 Sun
11:00am – 12:15pm
Sunday Worship & Fellowship
11:00am – 12:15pm
25 Thu
6:15am – 7:00am
Prayer Meeting
6:15am – 7:00am
28 Sun
11:00am – 12:15pm
Sunday Worship & Fellowship
11:00am – 12:15pm
February 2018
1 Thu
6:15am – 7:00am
Prayer Meeting
6:15am – 7:00am
4 Sun
11:00am – 12:15pm
Sunday Worship & Fellowship
11:00am – 12:15pm
8 Thu
6:15am – 7:00am
Prayer Meeting
6:15am – 7:00am
11 Sun
11:00am – 12:15pm
Sunday Worship & Fellowship
11:00am – 12:15pm
15 Thu
6:15am – 7:00am
Prayer Meeting
6:15am – 7:00am
18 Sun
11:00am – 12:15pm
Sunday Worship & Fellowship
11:00am – 12:15pm
22 Thu
6:15am – 7:00am
Prayer Meeting
6:15am – 7:00am
25 Sun
11:00am – 12:15pm
Sunday Worship & Fellowship
11:00am – 12:15pm
March 2018
1 Thu
6:15am – 7:00am
Prayer Meeting
6:15am – 7:00am
4 Sun
11:00am – 12:15pm
Sunday Worship & Fellowship
11:00am – 12:15pm
8 Thu
6:15am – 7:00am
Prayer Meeting
6:15am – 7:00am
11 Sun
11:00am – 12:15pm
Sunday Worship & Fellowship
11:00am – 12:15pm
15 Thu
6:15am – 7:00am
Prayer Meeting
6:15am – 7:00am
18 Sun
11:00am – 12:15pm
Sunday Worship & Fellowship
11:00am – 12:15pm
22 Thu
6:15am – 7:00am
Prayer Meeting
6:15am – 7:00am
25 Sun
11:00am – 12:15pm
Sunday Worship & Fellowship
11:00am – 12:15pm
29 Thu
6:15am – 7:00am
Prayer Meeting
6:15am – 7:00am